perjantai 24. maaliskuuta 2017

Esi-isän DNA:ta etsimässä - osa IV

Edeltävissä DNA-avusteista sukututkimusta käsittelevissä artikkeleissani perehdyin n.k. autosomaaliperimään FTDNA:n FamilyFinder -testin avittamana. Tuossa serkkutestiksi kutsutussa aineistossa haravoidaan sekä isän että äidin puoleisesta perimäaineksesta osumia muiden testin tehneiden henkilöiden tuloksiin. Tämän serkkutestin lisäksi tilasin samasta solunäytteestä Y-DNA testin. Tämä testi pureutuu Y-kromosomin perimään ja periytymiseen.
Y-kromosomi löytyy vain miespuolisilta henkilöiltä ja se perityy ainoastaan isältä pojalle. Tämän ominaisuutensa vuoksi Y-DNA testiä kutsutaan isälinjan testiksi, koska se kertoo suorassa isälinjassa periytyneestä DNA:sta. Ainakin teoriassa siis voidaan selvittää jokaisen miehen isälinja aina hamaan esihistorialliseen alkuisään asti. Omassa isälinjassani etäisin tunnettu esi-isä on yhdeksän sukupolven takainen Olof Månsson Finholm (Styrman) s.n. 1684, kuollut v. 1756 Larsmossa (Luoto).

En malta olla siteeraamatta enoni Reijo Pinomäen aiheeseen sopivaa tarinaa ikurilaisesta Mäkelän äijästä, joka meni Tampereella lääkärin vastaanotolle. Sattui sitten esitellessä käymään ilmi, että herra tohtori oli myös Mäkelä nimeltään. Potilas kysyikin tohtorilta että mahdetaankos olla sukua. Johon tohtori totesi että "eiköhän me kaikki, Aatamista lähtien". Kotiinsa palattuaan kahveepöydässä ihmetteli eukolle että oli se vallan tietäväinen mies se tohtori Mäkelä. Jaa kuinka niin, kysyi vaimo. "No kun mistähän se tiesi Aataminkin olleen Mäkelöitä."

Aivan Mäkelä-tarkkuudella ei esivanhempia tietenkään kyetä DNA-näytteestä osoittamaan. Tutkimalla Y-kromosomin DNA:ssa mutaation kautta tapahtuneita muutoksia ja eroavaisuuksia kyetään määrittelemään eri väestöryhmien alkuperää ja populaatioiden historiaa. Geneettisessä tutkimuksessa ihmiskunta rakentuu perimänsä mukaan pääryhmistä, jotka esitetään kirjainsymboleina. Nämä n.k. haploryhmät puolestaan jakaantuvat edelleen mutaatioiden myötä hierarkisesti alaryhmiin omine haploryhmätunnuksineen, jolloin muodostuu evolutiivinen puu - vähän niinkuin sukupuu perinteisin keinoin.

Mitä useampia merkkigeenejä, eli markkereita DNA-rihmasta tutkitaan, sitä täsmällisemmin on mahdollista havaita mutaatioiden määrä ja sijainti muuhun vertailuaineistoon nähden ja näin määrittää henkilön sijainti tuossa phylogeneettisessä- eli evoluutiopuussa. Oma testini on n.k. Y-67, joka tarkoittaa että näytteestäni on tutkittu 67 geenimarkkeria. Tämän tarkkuuden on todettu käytännössä olevan hyvä lähtötaso sukututkimuksellisiin tarkoituksiin. Kevyemmät ja halvemmat testit antavat tietoa hyvin karkeasti päähaploryhmän tasolla. Tarkkuuden kasvaessa myös kustannukset nousevat, joten kannattaa ennen testin tilaamista harkita mitä tavoittelee ja paljonko on valmis uhraamaan varoja. Aivan ilmaista tämä homma ei ole. Neuvoja oikean tason harkinnassa saa esim. Suomi DNA ryhmässä.


https://www.familytreedna.com

Ylläolevassa kartassa on kuvattu päähaploryhmien vaellusreittejä alkukodin afrikkalaisesta "Aatami Mäkelästä" n. 60 000 vuotta sitten.
Haploryhmäkseni määrittyi tämän Y-67 testin perusteella N-M231 (N1c1).

Haploryhmän N esiintymisalue
wikimedia.commons

Haploryhmä N-M231:n määrittävän mutaation Y-kromosomissa on arvioitu tapahtuneen Kaakkois- Aasiassa n. 20 000 vuotta sitten. Jääkauden lopulla n. 10 000 vuotta sitten jäämassan vetäytyessä tämä ihmisryhmä on vaeltanut Siperian pohjoisreunaa seuraten. Osa tämän vaelluksen jälkipolvista päätyi m.m. nykyisen Suomen alueelle. Teoksessa "Muinaisuutemme jäljet" arvioidaan asutuksen levittäytyneen tänne n. 8850-8000 e.a.a.


Haploryhmän N vaellusreittejä
wikimedia commons

Haploryhmämääritykseni N-M231 perusteella liityin FTDNA-projektiin "N-North Eurasia", Projektissa on mukana vapaaehtoisia aktiiveja ja asiantuntijoita, joiden avulla tulosten tulkinnassa ja jalostamisessa saa arvokasta apua. Administraattorien toimesta tietoni asemoitiin ryhmän taulukkoon verratavaksi muihin samaan haploryhmään kuuluvien henkilöiden tulosten kanssa.
Tämän vertailun tuloksena haploryhmäni sai alustavan tarkennuksen alaryhmään N-Y7300.
FTDNA-tunnuksella - n.k. kittinumerolla 580064 tietoni löytyvät tällä hetkellä ryhmässä N1c1-0825 Y5400+ Y7300+ neljäntoista muun kittinumeron kanssa.
Taulukosta käy ilmi kaikkien näytteestäni tutkittujen 67:n jakson numeeriset arvot, joiden yhtäläisyyksiä ja eroja vertaamalla voidaan määrittää henkilöiden välinen geneettinen etäisyys. Omissa tuloksissani osoittautui kaksi poikkeavaa STR-arvoa: markkerissa DYS449=30 sekä DYF395=17-17. Näistä jälkimmäistä mutaatiota ei esiinny muualla tässä alaryhmässä (klaanissa) ja on nähtävästi harvinainen. Tästä johtuen haplon tarkempi määrittäminen ja varmistaminen vaatisi laajemman testipaketin BigY:n tai tarkentavia n.k. snippitestejä.

Georg Dunkel on laatinut hyödyksemme N-M231 haplon alaklaaneista "sukupuun", jonka oksalta voidaan paikantaa ryhmä N-Y7300. Kyseisen mutaatio on ajoitettu tapahtuneeksi 2000 vuotta sitten, (suurenna kuvaa klikkaamalla)

(c) Georg Dunkel http://www.kolumbus.fi/geodun/YDNA/SNP-N-TREE-FIN.jpg


Tuloksien antaman geneettisen etäisyyden ja sukulaisuuden asteen vertailemiseksi muihin Y-DNA testin suorittaneisiin on apuna FTDNA:n  Y-DNA Matches -taulukko. Omassa taulukossani lähimmän sukulaisuuden/geneettisen etäisyyden arvolla 4 saa henkilö (kit nro 105899), jonka haploryhmäksi on määritetty N-Y7297.  Hänen etäisin tunnettu isälinjainen esivanhempansa on Birkarl Oluf Anundsson Tulkkila, k. 1562 Armassaari. Taulukossa mainittujen yhteystietojen avulla otin yhteyttä kyseiseen henkilöön tiedustellakseni, onko hänellä tarkempaa tietoa Tulkkilasta ja hänen esivanhempansa jälkipolvista. Tarkoituksenani siis tietenkin selvittää, olisinko jopa hänen jäkeläisensä. Tällaista yhteyttä ei kuitenkaan voitu tässä vaiheessa osoittaa.
Anundsson Olofsson Tulkkilan alkuperä tämän lähteen mukaan olisi Kokemäenjoen rantamailla. Hän esittelee Kokemäen Krootilan myyneen Olluf Andrisson Tolk'in 7.3.1437.  Valitettavasti lähdetietoja tai muuta tarkennusta tästä kytkennästä ei ole saatavilla. Oluf Anundsson Tulkkilan esipolvet eivät ole tunnettuja niissä sukuselvityksissä joita olen internetissä tarkastellut.

Koska perinteisen sukututkimuksen keinoin ei ollut osoitettavissa yhteyttä viimeisten yhdeksän sukupolven aikana, antaa FTDNA n.k. TiP -raportti laskennallisen arvion yhteisestä esi-isästä 14 sukupolven päässä 90% todennäköisyydellä, 99% todennäköisyyteen päästään 19 sukupolven takana.
Tällöin puhutaan aikakaudesta n. v. 1300-1500.

Kun tarkastelin muita lähimpiä Y-67 osumia, havaitsin että Y-7300 haploja oli myös toinen Tornionjokilaaksoa asuttanut Nils Thomasson v. 1500, geneettisellä etäisyydellä 7. Samoilta seuduilta Henrik Staffansson, k. 1562 haplolla N-M232 sai geneettisen etäisyyden arvolla 6.
Aiemmin mainitun Oluf Anundsson Tulkin oletetuilla esivanhempien synnyinseuduilla Kokemäenjoen varressa sekä sieltä kohti eteläistä Pohjanmaata on näitä kohtuullisen lähellä olevia haploja useampiakin.
Allaoleva kartta osoittaa Y-37 markkerin tarkkudella tarkasteltuna läheisimpien osumieni ilmoittaman etäisimmän tunnetun esi-isän asuinpaikan.


Ottaen huomioon e.m. paikannukset ja ajoitukset, olen tässä vaiheessa päätynyt jäljittämään kahta hypoteesia, jotka molemmat kytkeytyvät Kokemäenjokilaaksoon.

Oluf Anundson Tulkkila oli Esko Kannalalta saamani selvityksen mukaan pirkkalainen mahtimies, jonka esipolvet oletetaan Kokemäen Tulkkilaan. Hänestä tuli Keminmaan vouti v.1555 ja asui Tornionjokilaaksossa Armassaaressa. Hänen toistaiseksi tunnetut jälkipolvensa eivät osoita mahdollista sukulaisuutta omaan esi-isääni. Olufista kuitenkin tiedetään, että hänellä oli useampiakin jalkavaimoja, jonka vuoksi hänet määrättiin sakkoihin v. 1546 "Tesse hade giortt hoor medtt Lappekoner i Lappemarckenn." Jospa olenkin näiden Lapinvaimojen kanssa siitetyn pojan jälkeläinen? Ajallisesti se ainakin olisi mahdollista. Eräs kenties huomionarvoinen yksityskohta on Olufin tyttären, Annan avioituminen Hans Knutsson Fordellin kanssa. He vaikuttivat n. 100 vuotta ennen Olofimme syntymää Pedersöressä, vain parikymmentä kilometria Larsmosta.
Varmempana pidän kuitenkin sitä hypoteesia, että Olof Månsson Finholmin suoria esi-isiä löytyisi 1300- luvulla tai varhemmin Kokemäen suurpitäjän tienoilta. Tuohon aikaan se oli valtakunnan tärkeimpiä asutus- ja kauppakeskuksia.

Tämänhetkiset haploryhmämääritykset sekä analyysit eivät ole suinkaan mikään lopullinen totuus. Päinvastoin - paremminkin ollaan polun alkupäässä esihistoriallisten juurien selvityksessä. Sitä mukaa kuin testattavien määrä laajenee ja suoritetaan tarkentavia testejä, myös kuva tarkentuu ja käsityksemme muuttuvat. Mahdollisesti mullistuvatkin aivan toiseksi kuin nyt on asiain laita ajateltu.

Se seikka on kuitenkin varmistunut yhä vahvemmin, että olen idästä kotoisin. Tämä tuli ilmi myös kahdessa aiemmassa aihetta käsitelleessä blogiartikkelissani. Siis päinvastoin kuin oma tuntumani oli aiemmin perinteisen sukututkimuksen perusteella. Tästäkin lähtökohdasta edellä arvelemani tutkimussuunnat kahden merkittävän jokilaakson, Tornion ja Kokemäen alueelle tuntuvat ilmeisimmiltä.

OmaY-DNA mutaationi (Y-7300) on tapahtunut tämän hetkisen arvion mukaan 2000-3000 vuotta sitten. Ajanjakso lasketaan kuuluvaksi nuorempaan pronssikauteen (1100-500 e.a.a). Nykyinen valistunut arvioni on että esi-isäni ovat asuttaneet tätä maailmankolkkaa jo tuolla ajanjaksolla.
Aikakauden asutukseen ja oloihin nykyisen Suomen alueella voi tutustua Kansallismuseon sivustolla.

Parahiksi tätä artikkelia kirjoittaessani saapui postissa tilaamani teokset, joita suosittelen esihistoriastamme kiinnostuneille:
Muinaisuutemme jäljet (Haggren, Halinen, Lavento, Raininen, Wessman 2015)
Homo Europaeus - Eurooppalaisn ihmisen pitkä historia (Karin Bojs 2015)

Siinä määrin kiinostus aiheeseen sai tuulta alleen että äitilinjainen mtDNA testi on jo tilauksessa. Tuloksia odottelen saapuvaksi toukokuulla. Siitä aiheesta sitten tarkemmin tulevassa artikkelissa.

Linkkejä:

7 kommenttia:

 1. Moi! Minä olen North Eurasia ryhmässä myös merkattu samaan ryhmään N1c1-0825 Y5400+ Y7300+ . Sama Y-67 testi tehty vähän aikaa sitten.Et ole kuitenkaan "matsheissä".Oma isälinja sieltä nykyisen Sastamalan alueelta ja Huittisista.Kitti numero 569384.Aika lailla pihalla vielä näiden tulkitsemisessa.Family Finder "serkkutesti" tilattu myös.Tulosten saapuminen ennustettu ensikuulle. Sinulla joitain tuttuja sukunimiä listoillasi mm.Pajukanta,Raijat (pitäisi olla suoraa isälinjaa).Rajaleniusten esi-isiä Huittisista.Saapi nähdä antaako serkkutesti mitään yhteisiä. Kitti on isäni(Matti Harju) jota hallinnoin.terv.Markku Harju

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Terve Markku!
   Kiitos kommentoinnista. Bongasin kittisi tuolta FTDNA:n taulukosta. Täytyypä ottaa tarkemmin tarkasteluun missä kohdissa ja minkä verran tuloksemme poikkeavat. Laita spostia kun olet saanut FF tulokset sukuajahistoriaa@gmail.com.
   Olisi mielenkiintoista tutustua sukupuuhusi.
   T: Jukka-Pekka Mattjus

   Poista
 2. Jep.En nyt keksi millä tän sukupuun saa näkyviin "ei matcheille".Vielä noista sinun listoillasi olleista nimistä onhan siellä nämä Godet (Godhe) ja Wesilaxius jotka myös mullakin löytyy esivanhemmista ja taitaa siellä olla muitakin.Palailen asiaan jos tässä vähän viisastun ja FF tulokset tulee.t.markku

  VastaaPoista
 3. Jep.En nyt keksi millä tän sukupuun saa näkyviin "ei matcheille".Vielä noista sinun listoillasi olleista nimistä onhan siellä nämä Godet (Godhe) ja Wesilaxius jotka myös mullakin löytyy esivanhemmista ja taitaa siellä olla muitakin.Palailen asiaan jos tässä vähän viisastun ja FF tulokset tulee.t.markku

  VastaaPoista
 4. Kannattaa tutustua yhden N North Eurasia projekin vetäjän mm. Y7300+ haploon jatkuvasti kehittämään Dunkelin puun lisähaaraan: https://drive.google.com/file/d/0B3o9bF-LXt1ceEZ4NjVSZ3YwYzQ/edit Y7300 omaa tämän perusteella jo varsin monta tunnettua lisähaaraa.

  VastaaPoista
 5. Minullekin näyttää tutkimus N-M231 haploryhmää. Esivanhempani asuivat "kaakkoishämeessä" Iitin pitäjässä.

  VastaaPoista
 6. Hei minun isänikin on N-M231 haploryhmää ja hän ja hänen esivanhempansa ovat Virroilta tulleet Kihniöö.

  VastaaPoista